Dernek Tüzüğü

TURHAL KENT ARAŞTIRMA KALKINMA VE MARKALAŞMASI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: 'TURHAL KENT ARAŞTIRMA, KALKINMA VE MARKALAŞMASI DERNEĞİ' kısa adı ise 'KENTMARKADER'dir.

Derneğin merkezi Turhal’dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılabilecektir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, sadece üyelerini değil tüm sivil toplum kesimlerini kapsayacak şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan diğer kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

2.1 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü çalışma ve araştırmalar yapmak, 
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda bilişim teknoloji hizmetlerini kullanmak ve  gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağışı kabul etmek,
 6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara  olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

  2.2 Derneğin Faaliyet Alanı

 1. Dernek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
 2. Derneğin amaç edindiği hizmetler; toplumun tüm kesimine açık, toplum yararına olacak şekilde, belirli bir yöre, etnik grup veya her hangi bir kitleye hizmetle sınırlı olmayacaktır. Dernek ; Irk, renk,  köken, cinsiyet,  dil ve din  ayırımı  gözetmez. Dünya  haklarını ve  gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk  ve barışın  bulunduğu bir aile kabul eder.
 3. Dernek; toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu geliştirmek amacı ile Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bunların bünyelerinde bulunan proje birimleri, Ar-Ge merkezleri ile iletişim kurarak ortak proje işbirliği yollarını araştırır. Ortak veya münferit projeler yapar. Projelerde derneğin üstlendiği yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini takip eder ve neticelendirir.
 4. Bulunduğu toplum içerisindeki mevcut kalkınmışlık, gelişim, toplumun her türlü ihtiyaç analizlerini tespit edip, yeni stratejilerle, sorunların çözümündeki alternatif çözüm yollarını belirleyen araştırma ve uygulama projeleri geliştirerek toplumun hizmetine sunar.
 5. Dernek, Toplumun faydasına, ekonomik ve kültürel refahına katkı sağlayacak olan faaliyet ve projeler için gereken resmi veya özel mülkiyete ait olan her türlü bina, arsa, tesis ..vs.  kiralar veya satın alabilir.
 6. Toplum bireylerinin özel, resmi kurumların, topluma karşı hizmet ve çalışma alanındaki üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, buna uygun toplum misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yapmak/yaptırmak, Şehrimizde bulunan tüm işletmelerin kurumsal verim ve hizmet kapasitenin artırılması için öncelikli ihtiyaçlara göre AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerini gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, yardımcı ve destek olmak. Bu hususta gerektiğinde ortak projelerde bulunmak.
 7. Vatandaşların, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait her türlü hizmetlere kolay ulaşımı ile insan hak ve özgürlükleri ile demokrasinin gelişmesi için gerekli her türlü anket, talep, istek, şikayet, tavsiye, plan ve projelere katılımın sağlanması amacı ile uygun iletişim alt yapısını oluşturur.
 8. Dernek; Vatandaş memnuniyeti ile kentin gelişim potansiyelini geliştirecek, ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verebilecek ve/veya sağlayacak her türlü araştırma, kamuoyu yoklaması anketleri ile analitik ve bilimsel etüt ve fizibilite çalışmaları, uygulama projeleri yapmak ve yaptırmak.
 9. Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik gereksinimler ile ilgili sorunlarını saptamak, bunlara ilişkin projeler üretmek, planlamak; ortaklık ilkelerinden hareketle, dernek birimleri ile yurt içi, yurt dışı, il, ilçe ve kent ölçeğindeki kullanıcılarla birlikte çalışma platformları geliştirerek komisyonlar kurmak. Mevcut platform ve komisyonlara dernek adına katılım ve destek verilmesini sağlamak.
 10. Bölgemiz kent ihtiyaçlarının sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniğini bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler hazırlamak veya hazırlatmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 11. Dernek; iç ve dış paydaşlarıyla birlikte proje hazırlar, uygular, izler, değerlendirir, yayınlar ve yaygınlaştırır.
 12. Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumların, bölgenin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına hızlı ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık, rehberlik, eğitim, tanıtım ve denetim hizmetleri almak, vermek veya verdirmek.
 13. Dernek olarak; ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilecek ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunacak her türlü çalışma alanlarında eğitim, konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, ...vs. organizasyonlar düzenlemek ve olanlara katılmak.
 14. Ulusal ve uluslar arası alanlarda kent ve toplum menfaatine olacak sosyal, kültürel, ekonomi, turizm, tarım, yenilenebilir enerji, çevre ve spor alanlarında literatür taraması yapmak, bu çalışmaların yerinde görülmesi için araştırma, inceleme, ve teknik gezi organizasyonlarında bulunmak, olanlara katılmak.
 15. Dernek bünyesinde; bölgenin kalkınması gelişmesi ve marka şehir olma yolunda proje haritası ile birlikte işgücü ihtiyaç analizleri, proje fiziki mekan envanter havuzu oluşturmak. Tüm projelerin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanlı internet altyapısını oluşturarak sürekli geliştirilmesini sağlamak. Bu bilgi ve çalışmaları toplumun ve talep edenlerin hizmetine sunmak.
 16. Kent kimliğini belirleyici Kentsel Tasarım İlkeleri oluşturmak Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek cephe tasarımları, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yöneticilere tavsiyede bulunmak.
 17. Toplum fertlerinin sağlık ve refahı ile yeteneklerini ortaya koyarak fertlerin fikren ve ruhen gelişimini sağlayabilecek her türlü müzik, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerinin geliştirip yaygınlaştırılmasına öncülük etmek.
 18. Resmi ve özel kuruluşların yurt içi ve yurt dışı fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak. Fon-hibe destek kredilerine ilişkin her türlü toplum yararına olabilecek kalkınma odaklı turizm, kültür, tarım, enerji, çevre projeleri oluşturmak. İlgili bütün kurumlara hibe başvuruları yapmak, proje çalışmalarını yürütmek. Projelerin tamamına veya bir kısmına katılmak. Diğer proje sahiplerine ortak veya paydaş olmak.
 19. Derneğin ve toplum fertlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü sektör ve alanda fon, hibe ve destek kredileri için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak. Bunlarla her türlü belgelendirme, sertifikasyon, birlikte ortak çalışma amaçlı protokoller, ortaklıklar ve antlaşmalar yapmak.
 20. Çalışma bölgelerinin marka kent olması ve kalkınması amacı ile, her türlü kent envanterlerini oluşturmak. Kültürel, Tarihi değerleri ile sosyo-ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, korunması, yaşatılması amaçlı araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Elde edilen verileri tüm kent ortakları ile paylaşarak bu konular ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedef plan ve projeler ile stratejiler geliştirmek.
 21. Üyelerimiz ve bölgemiz insanının gelişim istihdam ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile ortak veya münferit ticari ve sosyal işletmeler kurmak ve/veya kurdurmak.
 22. Bölgemizin kalkınması ilim, fen, kültürel ve güzel sanatlar, spor, iş ve iş güvenliği , çevre, enerji ve tarım sektörlerinde her türlü eğitim ve sertifikasyon çalışmaları yapmak. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi faaliyetleri ile birlikte her türlü organik tarım, seracılık ve ekolojik-tarım faaliyetlerini yaymak, teşvik etmek amacıyla yapılan her türlü iş ve hizmetlere destek olmak.
 23. Bölgemizdeki kültürel mirasımızın, geleneksel el sanatlarının, doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullanılması için çalışmak. Ekolojik turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi, inanç turizmi ve köy turizmini kapsayan kırsal turizmin geliştirilmesi konusunda yerel halkı bilgilendirerek iş ve gelir imkanlarının artırılması amacı ile eğitimi araştırma belgelendirme, sertifikasyon ve proje çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak.
 24. Dernek; yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Toplum yararına, toplumsal kalkınma amaçlı her türlü faaliyetlerde bulunur.
 25. Dernek; kimsesiz çocuklar ile  kadın, engelli ve gençlerin  örgütlenmeleri,  kendilerini  ilgilendiren  her  alanda  ve  kademede yönetim ve toplumsal faaliyetlerine katılmalarını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur.
 26. Kent kültürünün gelişmesi, kadın, çocuk ve gençlerin kent  yaşamına  katılması  düşüncesinin geliştirilmesi, İşsiz ve kimsesiz kadın ve gençlerin iş ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm aranması ve bu amaçla projelerin oluşturulması.
 27. Dernek; Faaliyet konusu çalışmaları için gerektiğinde tüm bankalardan hesap açma, her türlü teminat alma ve kredi taleplerinde bulunabilir.
 28. Çevre, doğa, hayvan ve kültürel zenginliklerimizin korunarak bu hususlarda toplum bilincinin geliştirilmesi çalışmalarında bulunmak.
 29. Dernek: Gençler  arasında ve toplum içinde kaynaşmaya, işbirliği  yapmaya, eşitlik anlayışına bağlı olarak katılmaya, gençten gence, gençten  topluma sağlıklı  bağlar kurmaya, gençlik uzmanlığı ve gençlik önderliğini geliştirip yaygınlaştırmaya özen gösterir.
 30. Siyasi partilerle, yasaların öngördüğü  biçimde ve ana tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurabilir, her türlü desteği  alabilir.
 31. Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde  sürdürür. Gerektiğinde  yasal  tepki  yöntemlerini  uygarca kullanır.
 32. Topluma hizmet eden resmi ve özel kurum ve kuruluşların sorunlarının ortadan kaldırılması için hizmet olanaklarının etkinleştirilmesi ve artırılması ile fiziki yapısının düzeltilmesi çalışmalarına öneri, tavsiye, proje ve danışmanlık olarak katkı sağlar.
 33. Gerekli görüldüğü taktirde derneğin faaliyet konularına göre gerekli çalışmalar için uygulama yönetmelikleri hazırlar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuat ve dernek tüzüğünün öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe  olma hakkına sahiptir. Ancak ;

 1. Yabancı gerçek kişilerin  olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 2. Dernek üyeliği için ön başvurular derneğe ait resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.
 3. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunda  olacak kişi veya kurumlar yönetim kuruluna ait en az üç üyenin referansına sahip olmalıdır.
 4. Üyelik, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç isteklinin bildirdiği iletişim adreslerinin herhangi birisine yazıyla veya e-mail mesajıyla bildirilir.
 5. Dernek tebligatta iletişim araçlarının herhangi biri veya bir kaçını kullanmakta serbesttir ve bu hususta yapılan iş ve işlemlerde karşı tarafa karşı herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.
 6. Üyeliği uygun bulunanların ise üyelik için gerekli olan tüm belgeleri dernekçe alındığında başvuru sonuçlandırılır ve  bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 7. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 8. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal  olarak kabul edilebilir.
 9. Derneğe yönetim kurulunca gönüllü  kabul edilecek olup; bu üyelerin taşıması gereken vasıf, özellik ve lik şartları dernek yönetimi tarafından belirlenecektir. Gönüllü üyelerden herhangi bir üyelik aidatı alınmayacaktır. Gönüllü üyeler dernek faaliyetlerine yönetim kurulunun izni ile katılabilecektir. Gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz ve oy hakkına sahip olmayacaktır. Bu üyeler yalnızca dernekte görev aldığı iş ve işlemlerden sorumlu olacaktır. Gönüllü üyelerin derneğe  olarak kabul ve reddi dernek yönetim kuruluna aittir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her  yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Aidat ödemeyen dernek üyelerine karşı Dernek Yönetiminin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Tebligat ve ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Yüz kızartıcı fiil ve davranışlardan hüküm giymek,
 7. Dernek Yönetim kurulu tarafından alınan ve lüzumlu görülen ilave diğer kararlara uymamak,
 8. Dernek itibar ve faaliyetlerini zedeleyerek aksatan veya bu fiillere teşebbüste bulunan dernek üyeleri dernek yönetim kurulunun tamamının üçte iki çoğunluk onayı ile  üyelikten çıkarılma kararları ile,

Üyeler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar  kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Aidat ödemeyen dernek üyelerine karşı Dernek Yönetiminin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine altı ay içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel ve olağan kurul toplantıları, derneğin fiziki mekan yetersizliği şartlarından dolayı uygun bulunan diğer farklı mekan ve ortamlarda yapılabilecektir. Dernek yönetimi toplantılar için farklı yer belirlemede serbesttir.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan  sayısı, yönetim ve denetim kurulları  tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;  oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin  olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün lerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.            Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının belirlenmesi ve seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve lerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara  olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, liğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi  yedek  olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.  tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan  tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışma esaslarına ait gerekli görülebilecek 'Dernek çalışmaları uygulama yönetmelikleri' hazırlamak.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe  alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Gerekli görüldüğü alanlarda uzman ihtisas komisyonları oluşturup faaliyet alanlarını belirlemek.

13-Resmi ve özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. Danışmanlık veya proje iş birliktelikleri kurmak. Buna bağlı anlaşma ve protokoller yapmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Dernek bireysel ve kurumsal üyelerinden(İşletmelerden) aylık düzenli olarak 20TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Dernek tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olan firmalardan toplanan bağışlar.
8-Diğer gelirler.    

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Kayıt Defteri: Derneğe  olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü    *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma*

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki(2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan  sayısı, yönetim ve denetim kurulları  tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki(2/3)  çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan  sayısı, yönetim ve denetim kurulları  tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde 'TURHAL KENT ARAŞTIRMA KALKINMA VE MARKALAŞMASI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla ye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu sine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşmuş ve derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.              

Dernek Asıl Yönetim Kurulu üyelerinin;

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.