Dernek Kuruluş Faaliyet Alanı

TURHAL KENT ARAŞTIRMA KALKINMA VE MARKALAŞMASI DERNEĞİ FAALİYET ALANI

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: 'TURHAL KENT ARAŞTIRMA, KALKINMA VE MARKALAŞMASI DERNEĞİ' kısa adı ise 'KENTMARKADER'dir.

Derneğin merkezi Turhal’dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılabilecektir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, sadece üyelerini değil tüm sivil toplum kesimlerini kapsayacak şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan diğer kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. 

2.1 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri A

1.     Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü çalışma ve araştırmalar yapmak,  

2.     Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

3.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda bilişim teknoloji hizmetlerini kullanmak ve  gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4.     Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağışı kabul etmek,

6.     Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

7.     Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

8.     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9.     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara  olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

  2.2 Derneğin Faaliyet Alanı

1.     Dernek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

2.     Derneğin amaç edindiği hizmetler; toplumun tüm kesimine açık, toplum yararına olacak şekilde, belirli bir yöre, etnik grup veya her hangi bir kitleye hizmetle sınırlı olmayacaktır. Dernek ; Irk, renk,  köken, cinsiyet,  dil ve din  ayırımı  gözetmez. Dünya  haklarını ve  gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk  ve barışın  bulunduğu bir aile kabul eder.

3.     Dernek; toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu geliştirmek amacı ile Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bunların bünyelerinde bulunan proje birimleri, Ar-Ge merkezleri ile iletişim kurarak ortak proje işbirliği yollarını araştırır. Ortak veya münferit projeler yapar. Projelerde derneğin üstlendiği yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini takip eder ve neticelendirir.

4.     Bulunduğu toplum içerisindeki mevcut kalkınmışlık, gelişim, toplumun her türlü ihtiyaç analizlerini tespit edip, yeni stratejilerle, sorunların çözümündeki alternatif çözüm yollarını belirleyen araştırma ve uygulama projeleri geliştirerek toplumun hizmetine sunar.

5.     Dernek, Toplumun faydasına, ekonomik ve kültürel refahına katkı sağlayacak olan faaliyet ve projeler için gereken resmi veya özel mülkiyete ait olan her türlü bina, arsa, tesis ..vs.  kiralar veya satın alabilir.

6.     Toplum bireylerinin özel, resmi kurumların, topluma karşı hizmet ve çalışma alanındaki üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, buna uygun toplum misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yapmak/yaptırmak, Şehrimizde bulunan tüm işletmelerin kurumsal verim ve hizmet kapasitenin artırılması için öncelikli ihtiyaçlara göre AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerini gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, yardımcı ve destek olmak. Bu hususta gerektiğinde ortak projelerde bulunmak.

7.     Vatandaşların, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait her türlü hizmetlere kolay ulaşımı ile insan hak ve özgürlükleri ile demokrasinin gelişmesi için gerekli her türlü anket, talep, istek, şikayet, tavsiye, plan ve projelere katılımın sağlanması amacı ile uygun iletişim alt yapısını oluşturur. 

8.     Dernek; Vatandaş memnuniyeti ile kentin gelişim potansiyelini geliştirecek, ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verebilecek ve/veya sağlayacak her türlü araştırma, kamuoyu yoklaması anketleri ile analitik ve bilimsel etüt ve fizibilite çalışmaları, uygulama projeleri yapmak ve yaptırmak. 

9.     Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik gereksinimler ile ilgili sorunlarını saptamak, bunlara ilişkin projeler üretmek, planlamak; ortaklık ilkelerinden hareketle, dernek birimleri ile yurt içi, yurt dışı, il, ilçe ve kent ölçeğindeki kullanıcılarla birlikte çalışma platformları geliştirerek komisyonlar kurmak. Mevcut platform ve komisyonlara dernek adına katılım ve destek verilmesini sağlamak.

10. Bölgemiz kent ihtiyaçlarının sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniğini bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler hazırlamak veya hazırlatmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

11. Dernek; iç ve dış paydaşlarıyla birlikte proje hazırlar, uygular, izler, değerlendirir, yayınlar ve yaygınlaştırır.

12. Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumların, bölgenin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına hızlı ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık, rehberlik, eğitim, tanıtım ve denetim hizmetleri almak, vermek veya verdirmek.

13. Dernek olarak; ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilecek ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunacak her türlü çalışma alanlarında eğitim, konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, ...vs. organizasyonlar düzenlemek ve olanlara katılmak. 

14. Ulusal ve uluslar arası alanlarda kent ve toplum menfaatine olacak sosyal, kültürel, ekonomi, turizm, tarım, yenilenebilir enerji, çevre ve spor alanlarında literatür taraması yapmak, bu çalışmaların yerinde görülmesi için araştırma, inceleme, ve teknik gezi organizasyonlarında bulunmak, olanlara katılmak.

15. Dernek bünyesinde; bölgenin kalkınması gelişmesi ve marka şehir olma yolunda proje haritası ile birlikte işgücü ihtiyaç analizleri, proje fiziki mekan envanter havuzu oluşturmak. Tüm projelerin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanlı internet altyapısını oluşturarak sürekli geliştirilmesini sağlamak. Bu bilgi ve çalışmaları toplumun ve talep edenlerin hizmetine sunmak.

16. Kent kimliğini belirleyici Kentsel Tasarım İlkeleri oluşturmak Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek cephe tasarımları, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yöneticilere tavsiyede bulunmak. 

17. Toplum fertlerinin sağlık ve refahı ile yeteneklerini ortaya koyarak fertlerin fikren ve ruhen gelişimini sağlayabilecek her türlü müzik, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerinin geliştirip yaygınlaştırılmasına öncülük etmek.

18. Resmi ve özel kuruluşların yurt içi ve yurt dışı fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak. Fon-hibe destek kredilerine ilişkin her türlü toplum yararına olabilecek kalkınma odaklı turizm, kültür, tarım, enerji, çevre projeleri oluşturmak. İlgili bütün kurumlara hibe başvuruları yapmak, proje çalışmalarını yürütmek. Projelerin tamamına veya bir kısmına katılmak. Diğer proje sahiplerine ortak veya paydaş olmak. 

19. Derneğin ve toplum fertlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü sektör ve alanda fon, hibe ve destek kredileri için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak. Bunlarla her türlü belgelendirme, sertifikasyon, birlikte ortak çalışma amaçlı protokoller, ortaklıklar ve antlaşmalar yapmak.

20. Çalışma bölgelerinin marka kent olması ve kalkınması amacı ile, her türlü kent envanterlerini oluşturmak. Kültürel, Tarihi değerleri ile sosyo-ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, korunması, yaşatılması amaçlı araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Elde edilen verileri tüm kent ortakları ile paylaşarak bu konular ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedef plan ve projeler ile stratejiler geliştirmek.

21. Üyelerimiz ve bölgemiz insanının gelişim istihdam ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile ortak veya münferit ticari ve sosyal işletmeler kurmak ve/veya kurdurmak.

22. Bölgemizin kalkınması ilim, fen, kültürel ve güzel sanatlar, spor, iş ve iş güvenliği , çevre, enerji ve tarım sektörlerinde her türlü eğitim ve sertifikasyon çalışmaları yapmak. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi faaliyetleri ile birlikte her türlü organik tarım, seracılık ve ekolojik-tarım faaliyetlerini yaymak, teşvik etmek amacıyla yapılan her türlü iş ve hizmetlere destek olmak.

23. Bölgemizdeki kültürel mirasımızın, geleneksel el sanatlarının, doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullanılması için çalışmak. Ekolojik turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi, inanç turizmi ve köy turizmini kapsayan kırsal turizmin geliştirilmesi konusunda yerel halkı bilgilendirerek iş ve gelir imkanlarının artırılması amacı ile eğitimi araştırma belgelendirme, sertifikasyon ve proje çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak.

24. Dernek; yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Toplum yararına, toplumsal kalkınma amaçlı her türlü faaliyetlerde bulunur. 

25. Dernek; kimsesiz çocuklar ile  kadın, engelli ve gençlerin  örgütlenmeleri,  kendilerini  ilgilendiren  her  alanda  ve  kademede yönetim ve toplumsal faaliyetlerine katılmalarını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur. 

26. Kent kültürünün gelişmesi, kadın, çocuk ve gençlerin kent  yaşamına  katılması  düşüncesinin geliştirilmesi, İşsiz ve kimsesiz kadın ve gençlerin iş ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm aranması ve bu amaçla projelerin oluşturulması. 

27. Dernek; Faaliyet konusu çalışmaları için gerektiğinde tüm bankalardan hesap açma, her türlü teminat alma ve kredi taleplerinde bulunabilir.

28. Çevre, doğa, hayvan ve kültürel zenginliklerimizin korunarak bu hususlarda toplum bilincinin geliştirilmesi çalışmalarında bulunmak. 

29. Dernek: Gençler  arasında ve toplum içinde kaynaşmaya, işbirliği  yapmaya, eşitlik anlayışına bağlı olarak katılmaya, gençten gence, gençten  topluma sağlıklı  bağlar kurmaya, gençlik uzmanlığı ve gençlik önderliğini geliştirip yaygınlaştırmaya özen gösterir. 

30. Siyasi partilerle, yasaların öngördüğü  biçimde ve ana tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurabilir, her türlü desteği  alabilir. 

31. Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde  sürdürür. Gerektiğinde  yasal  tepki  yöntemlerini  uygarca kullanır.

32. Topluma hizmet eden resmi ve özel kurum ve kuruluşların sorunlarının ortadan kaldırılması için hizmet olanaklarının etkinleştirilmesi ve artırılması ile fiziki yapısının düzeltilmesi çalışmalarına öneri, tavsiye, proje ve danışmanlık olarak katkı sağlar.

33. Gerekli görüldüğü taktirde derneğin faaliyet konularına göre gerekli çalışmalar için uygulama yönetmelikleri hazırlar.